Biotoll - Neopermin

Prášek proti mravencům.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 66,- Kč + 4 b.
Novinka 141,- Kč + 9 b.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů..


Prášek proti mravencům.

 
Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům 


Proč jej použít?

  • hubení mravenců
  • dlouhodobá a účinná ochrana před mravenci v obývacích prostorech a na terasách, zásobárnách , prázdných skladištích
  • požerový a kontaktní účinek


Jak jej použít?

  • aplikujte do míst výskytu mravenců nebo přímo do mraveniště


Aplikace v následujících obdobích:


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 100 g, 300 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
BIOTOLL NEOPERMIN_100G-CZ_2019
BIOTOLL NEOPERMIN_100G-CZ_2019
Mravenci (1)
Mravenci (1)
Mravenci
Mravenci