Biotoll - proti mravencům

Rozprašovač pro hubení mravenců.
Balení Cena Klub Košík
105,- Kč + 7 b.
Nelze objednat.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.


Rozprašovač pro hubení mravenců.

 
Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům 

Proč jej použít?

  • rychlé a účinné hubení mravenců a jejich mravenišť
  • účinná látka je „uschována“ v mikrokapsulích a účinkuje až po odpaření vody, tj. mravenec zanese přípravek do mraveniště (kde je teplo), tam se odpaří voda a přípravek se rozprskne po okolí a mravence zahubí

Jak jej použít?

  • postřikem do míst výskytu mravenců


Aplikace v následujících obdobích:


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 200 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Biotoll Proti mravencům Faracid+
Biotoll Proti mravencům Faracid+
Biotoll proti mravencům 200 ml
Biotoll proti mravencům 200 ml