Decis AL Okrasné rostliny 1000ml

Decis AL okrasné rostliny

Insekticidní přípravek ve formě rozprašovače pro hubení savých a žravých škůdců na okrasných rostlinách. Zkrácená doba expirace: leden 2018
Balení Cena Klub Košík
237,- Kč + 15 b.

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečností pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P501Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje směs isothiazolonů. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní přípravek ve formě rozprašovače pro hubení savých a žravých škůdců na okrasných rostlinách.


Účinná látka: deltamethrin  0,0075 g/l


Jak účinkuje?

Jedná se o světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24°C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

  • okrasné rostliny (saví a žraví škůdci - mšice, molice, ploštice, vrtule, mery, housenky, brouci a motýli)


Jak jej použít?

  • okrasné rostliny se ošetřují od začátku výskytu škůdců
  • přípravek ve formě „ready for use“ se aplikuje ručně postřikem pomocí postřikovací trysky na PET lahvi do skanutí z povrchu rostlin
  • před použitím láhev důkladně protřepejte, otočte trysku do pozice „postřik“
  • postřikujte důkladně listy a stonky ze vzdálenosti 15-30 cm do takové míry, aby nedocházelo ke stékání (do skanutí – na listech se tvoří kapky)
  • ošetřete celou rostlinu včetně spodní strany listů max. 5 aplikací po 7 dnech
  • po první aplikaci můžete přípravek kdykoliv znovu použít (obsahuje stabilizovanou kapalinu)
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1000 ml/R
Web plodina Okrasné rostliny
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Saví a žraví škůdci
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Decis AL Okrasné rostliny 1000ml
Decis AL Okrasné rostliny 1000ml