Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečností pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P501Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje směs isothiazolonů. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Insekticidní přípravek pro hubení škůdců v ovoci a zelenině.


Účinná látka:  deltamethrin


Jak účinkuje?

Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis AL, je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24°C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

  • ovocné dřeviny a rostliny (saví a žraví škůdci)
  • zelenina (saví a žraví škůdci)


Jak jej použít?

  • postřikem
  • postřikujte důkladně listy a stonky ze vzdálenosti 15-30 cm
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1000 ml/R
Web plodina Brambor, Brokolice, Hrušeň, Jahoda, Kapusta, Květák, Okurka, Paprika, Rajčata, Třešeň, Višeň, Zelí
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Saví a žraví škůdci
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Decis AL ovoce a zelenina 1000 ml
Decis AL ovoce a zelenina 1000 ml
Jabloně_Květopas jabloňový_kukla uvnitř poupěte
Jabloně_Květopas jabloňový_kukla uvnitř poupěte
Jabloně_Mšice
Jabloně_Mšice
Jabloně_Pilatka jablečná
Jabloně_Pilatka jablečná
Jahody_Květopas jahodníkový
Jahody_Květopas jahodníkový
Slivoň_Obaleč švestkový
Slivoň_Obaleč švestkový
Slivoň_Pilatka švestková
Slivoň_Pilatka švestková
Třeseň_Višeň_Vrtule třešňová
Třeseň_Višeň_Vrtule třešňová
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Cibule_Vrtalka pórová_poškozené rostliny cibule kuchyňské
Cibule_Vrtalka pórová_poškozené rostliny cibule kuchyňské