Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní přípravek pro hubení škůdců na ovoci a zelenině.


Účinná látka:  deltamethrin 15 g/l


Jak účinkuje?

Deltamethrin, účinná látka přípravku Decis Protech ovoce a zelenina, je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24°C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • brambory, rajčata (mandelinka bramborová)
 • cibule, pór (vrtalka cibulová, pórová)
 • hrách (mšice, třásněnky)
 • jabloň (obaleč jablečný)
 • jádroviny, slivoň, třešeň, višeň (saví a žraví škůdci)
 • jahodník (květopas jahodníkový)
 • réva vinná (obaleči)
 • další najdete v záložce POUŽITÍ nebo v záložce PŘÍLOHY - ETIKETA


Jak jej použít?

 • postřikem
 • při prvním výskytu škůdců
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 100 ml, 2x5 ml, 30 ml
Web plodina Brambor, Brukvovitá zelenina, Cibule, Jabloň, Jádroviny, Jahoda, Rajčata, Réva vinná, Slivoň, Třešeň, Višeň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Dřepčíci, Housenky, Květopas jahodníkový, Mandelinka bramborová, Obaleč jablečný, Obaleči, Saví a žraví škůdci, Vrtalka pórová, Vrtule třešňová
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Decis Protech - ovoce a zelenina 2x5ml
Decis Protech - ovoce a zelenina 2x5ml
Jabloně_Květopas jabloňový_kukla uvnitř poupěte
Jabloně_Květopas jabloňový_kukla uvnitř poupěte
Jabloně_Mšice
Jabloně_Mšice
Jabloně_Pilatka jablečná
Jabloně_Pilatka jablečná
Jahody_Květopas jahodníkový
Jahody_Květopas jahodníkový
Slivoň_Obaleč švestkový
Slivoň_Obaleč švestkový
Slivoň_Pilatka švestková
Slivoň_Pilatka švestková
Třeseň_Višeň_Vrtule třešňová
Třeseň_Višeň_Vrtule třešňová
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Cibule_Vrtalka pórová_poškozené rostliny cibule kuchyňské
Cibule_Vrtalka pórová_poškozené rostliny cibule kuchyňské