EnviGrease Rozklad tuku 50g
Přírodní

Envi Grease - rozklad tuku

Přírodní bakteriální a enzymatický přípravek pro rozklad tuku v potrubí a v tukových lapačích.
Balení Cena Klub Košík
Envi Grease - rozklad tuku 50 g
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.
Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Přírodní bakteriální a enzymatický přípravek pro rozklad tuku v potrubí a v tukových lapačích.


Jak účinkuje?

 • pro rozklad tuku na kapalinu
 • odstraňuje zápach z nahromaděného tuku
 • snižuje náklady pro vývoz
 • pro bezstarostný chod odpadního systému
 • pro použití v domácnosti, restauracích, hotelích, masných či mlékárenských provozech
 • pro celoroční použití


Jak jej použít?

 • podle potřeby
 • balení pro lapače tuku o objemu 3 m3
 • po 20 min. aktivaci nalít do první komory lapače tuku


Upozornění:

 • při aktivaci, míchání a aplikaci přípravku nepoužívejte kovové předměty (zabíjí enzymy a bakterie)
 • při používání těchto přípravků se vyhněte v domácnosti používaní desinfekčních a antibakteriálních přípravků s obsahem chloru. 


Aplikace přípravku:

 celoročně

vse
Balení 50 g
Web plodina Odpad
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Organické nečistoty
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
EnviGrease Rozklad tuku 50g
EnviGrease Rozklad tuku 50g