FANTAZIE - NPK mikro - kapalné hnojivo

Univerzální komplexní kapalné hnojivo s obsahem základních a stopových živin, růstového stimulátoru a vitamínu B1 pro zeleninu, ovoce nebo okrasné...
Balení Cena Klub Košík
Doporučujeme 111,- Kč + 7 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Univerzální komplexní kapalné hnojivo s obsahem základních a stopových živin, růstového stimulátoru a vitamínu B1 pro zeleninu, ovoce nebo okrasné rostliny.

 
Obsah živin:
NPK  (12-10-11) + mikroprvky + stimulátor + vitamín B1


Jak účinkuje?

 • pro růst, kvetení a pro úrodu rostlin
 • vitamín B1 = podporuje zakořeňování a rozvoj kořenového systému rostlin
 • NKP a mikroprvky zlepšují kondici rostlin  (při příznacích zasychání listů, při pozastaveném/zabržděném vzrůstu, při malé tvorbě květů nebo plodů, při půdě chudé na živiny)
 • proti fyziologickým poruchám - srdéčkové hnilogy, chlorózy, dutost a hniloby košťálů
 • pro pravidelnou výživu rostlin
 • posiluje dobrou kondici a zdraví rostlin


Pro jaké rostliny?

 • pro okrasné rostliny a dřeviny
 • zeleninu
 • ovocné stromy a keře


Jak jej použít?

 • jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na listy
 • s výživou již začít na jaře, a to v době, kdy jsou listy rozvinuté
 • aplikaci hnojiva je dobré opakovat v 10–14 denních intervalech
 • za celou vegetaci doporučuje provést alespoň 4–6 aplikací hnojiva
 • optimální teplota pro příjem živin rostlinami je 20-21˚C
 • poslední aplikaci provádíme 2-3 týdny před sklizní úrody
 • hnojivo je možné aplikovat rovněž formou zálivky, především u zahrádkařsky pěstovaných rostlin, pokojových rostlin nebo balkónových rostlin (aplikuje v 2–3 týdenních intervalech)


Náš TIP:
Spočítejte si dávkování přímo pro svoji konev nebo postřikovač. Použijte naši kalkulačku.

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 500 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo
Web plodina Konifery, Muškát, Okrasné dřeviny, Okrasné rostliny, Ovocné dřeviny, Petunie, Zelenina
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Fantazie NPK mikro 500 ml
Fantazie NPK mikro 500 ml
zelenina
zelenina