Fantazie Trávník Podzim 500 ml

FANTAZIE - Trávník Podzim s PROFI efektem

Kapalné hnojivo pro podzimní výživu trávníků. Podporuje dobré přezimování.
Balení Cena Klub Košík
99,- Kč + 6 b.
223,- Kč + 14 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Speciální regenerační hnojivo určeno především pro dobré přezimování trávníků. Speciální podzimní trávníkové hnojivo.


Obsah živin:
PK (13,4-26,6)


Jak účinkuje?

 • vyrovnaný poměr živin pro dobré přezimování trávníku
 • podporuje růst kořenů
 • podporuje schopnost odnožování trav
 • zvyšuje odolnost trav proti stresovým faktorům

Pro jaké rostliny?

 • trávníky
 • parky
 • hřiště

Jak jej použít?

 • postřikem nebo zálivkou
 • aplikujte 2x na podzim (říjen - listopad)
 • interval mezi aplikacemi 14-21 dnů


Náš TIP: Spočítejte si přímo pro svůj postřikovač nebo konev dávkování. Použijte naši kalkulačku.


Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 500 ml, 900 ml apl.
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Web plodina Trávník
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Fantazie Trávník Podzim 500 ml
Fantazie Trávník Podzim 500 ml