Bezpečnostní opatření:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501: Odstraňte obsah/obal na skládce nebezpečných odpadů dle místních předpisů.


zvyšuje obranyschopnost rostlin


Stimulátor pro bohatý kořenový systém na přírodní bázi.


Obsahuje:
soli huminových a fulvo kyselin, mořské řasy Ascophyllum nodosum a aktivní stříbro.


Proč jej použít?

 • podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení
 • stimuluje bohatý kořenový systém
 • aktivní stříbro
 • zvyšuje odolnost proti nízkým teplotám
 • obsahuje mořské řasy pro zvýšení obranyschopnosti rostlin
 • snižuje stres rostlin (např. při přesazování)


Pro jaké rostliny?

 • zelenina (brambory, česnek, rajčata, aj.)
 • okrasné rostliny a dřeviny
 • ovocné stromy
 • drobné ovoce (jahody, aj.)
 • réva vinná
 • trávníky

 
Jak jej použít?

 • před výsevem (máčením semen)
 • před výsadbou (máčením kořenů, sadby stroužků)
 • zálivkou, postřikem v průběhu vegetace
 • jednoduchá aplikace


Aplikace v těchto období rostlin:


Náš TIP:
Spočítejte si přímo pro svůj postřikovač nebo konev dávkování. Použijte naši kalkulačku.


Pomocný rostlinný přípravek. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin.  Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 100 ml, 50 ml
Web plodina Jahoda, Okrasné dřeviny, Okrasné rostliny, Ovocné dřeviny, Rajčata, Réva vinná, Zelenina
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Podpora zakořeňování
Web Skupina produktů Skupina Pomocné látky
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Harmonie Stimulátor zakořeňování 50ml
Harmonie Stimulátor zakořeňování 50ml
Rostliny_zakořeňování
Rostliny_zakořeňování