Infinito 50ml

Infinito

Fungicidní přípravek proti plísním na okurkách, cibuli a bramborách. Preventivní i léčebný účinek.
Balení Cena Klub Košík
Infinito 50 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
           
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Postřikový fungicidní přípravek k ochraně brambor, cibule kuchyňské a okurky skleníkové proti houbovým chorobám.


Účinná látka:  fluopikolid, propamokarb-hydrochlorid


Jak účinkuje?

Infinito působí v několika fázích vývoje plísně, má preventivní a částečně i kurativní účinek (24-48 hodin po infekci), působí i systémově.


Pro jaké rostliny?

 • brambory (plíseň bramborová)
 • cibule (plíseň cibulová)
 • okurka (plíseň okurková)

Jak jej použít?

 • postřikem na rostliny (nať)
 • neaplikujte na vlhkou nať
 • hodinu po zaschnutí, již déšť nevadí
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 50 ml
Web plodina Brambor, Cibule, Okurka
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plísně
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Infinito 50ml
Infinito 50ml