IQ Crystal 15ml

IQ-Crystal

Postřikový fungicid k ochraně révy vinné proti padlí révovému.
Balení Cena Klub Košík
IQ-Crystal 15 ml
Prodej ukončen
IQ-Crystal 50 ml
Prodej ukončen
IQ-Crystal 100 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti padlí révovému.


Účinná látka: chinoxyfen 250 g/l


Jak účinkuje?

IQ-Crystal* je fungicid vysoce účinný proti různým druhům padlí. Unikátní re-distribuce účinné látky quinoxyfenu ve formě par zabezpečuje dokonalou ochranu rostoucích bobulí révy. IQ-Crystal je po postřiku rychle absorbován rostlinnými vosky a pokožkovými pletivy listů a plodů. Je plně deštivzdorný 1 hodinu po aplikaci. Působí jako preventivní fungicid zabezpečující dlouhodobou ochranu proti infekcím padlí révového. Účinná látka přípravku je po aplikaci absorbována do pokožkových pletiv listů, bobulí. U révy je z listů následně redistribuována do rostlinných vosků tvořících se na rostoucích bobulích. Tento mechanismus redistribuce účinné látky z listů směrem k bobulím zabezpečuje dlouhotrvající preventivní účinnost proti padlí révovému.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • réva vinná (padlí révové)

Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny
  • max. 3x za vegetaci
  • aplikace preventivní od fáze počátku kvetení (BBCH 60) až do fáze zaměkání bobulí (BBCH 81)
  • časový odstup mezi jednotlivými aplikacemi je závislý na intenzitě infekčního tlaku choroby. Při velmi silném infekčním tlaku choroby se doporučuje aplikovat fungicid IQCrystal v 7-10 denních intervalech, při středním až silném infekčním tlaku choroby se doporučuje aplikovat fungicid IQ-Crystal v 10-12 denních intervalech.
  • iInterval mezi ošetřeními závisí nejen na síle infekčního tlaku ale též na kvalitě aplikace a tomu odpovídající množství účinné látky ulpělé po aplikaci na listech a hroznech.
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 100 ml, 15 ml, 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí
Web plodina Réva vinná
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
IQ Crystal 15ml
IQ Crystal 15ml