JARNÍ ošetření jabloní (Jarní souprava)

Souprava pro jarní ošeření jabloní. Obsahuje insekticidní přípravek Reldan 22 a smáčedlo Silwet Star pro účinné jarní ošetření proti přezimujícím...
Balení Cena Klub Košík
JARNÍ ošetření jabloní (Jarní souprava) 9,25 ml
Prodej ukončen
JARNÍ ošetření jabloní (Jarní souprava) 37 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.   
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Souprava dvou přípravků (Reldan 22 a smáčedlo Silwet Star) pro jarní ošeření jabloní proti přezimujícím škůdcům (pilatka, mšice, obaleč, aj.).


Účinné látky:
  • Reldan 22  - chlorpyrifos methyl 225 g/l
  • Silwet Star - polyalkylenoxid 80%, allyloxypolyethyleneglycol 20%


Jak účinkuje?

  • Reldan 22  - insekticidní přípravek

RELDAN 22 obsahuje účinnou látku chlorpyrifos – methyl, která náleží do skupiny organofosfátů (IRAC 1B). Působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. RELDAN 22 vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců. RELDAN 22 hubí škůdce ve všech vývojových stadiích, pokud jsou přípravkem zasaženi.

  • Silwet Star - smáčedlo

Aditivum Silwet Star je neiontová pomocná látka ke zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou. Zvyšuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny a umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy. Silwet Star významně snižuje povrchové
napětí kapalin a proto lze docílit kvalitní ošetření i na rostlinách, jejichž povrch neumožňuje rovnoměrné přilnutí aplikační kapaliny. Zvyšuje odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost pesticidů a umožňuje snížit množství aplikační kapaliny.Másníženou pěnivost a nízký bod tuhnutí.


Pro jaké rostliny a problémy?

  • jabloně - přezimující škůdci (pilatka, mšice, obaleč, aj.)


Jak jej použít?

  • ošetřujte v období po rašení až do začátku růžového poupěte jabloně
  • malé balení je cca. na 9,25 l aplikační kapaliny
  • velké balení je cca. na 37 l aplikační kapaliny


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 37 ml, 9,25 ml
Web plodina Jabloň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Přezimující škůdci
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Jarní souprava malá pro Jarní ošetření jabloní
Jarní souprava malá pro Jarní ošetření jabloní
Jabloně_Přezimující škůdci
Jabloně_Přezimující škůdci
Jabloně_Přezimující škůdci
Jabloně_Přezimující škůdci