KEEPER Zahrada

Totální herbicid pro hubení plevelů nebo pro zabránění klíčení semen plevelů v půdě. Působí až po dobu 3 měsíců.
Balení Cena Klub Košík
KEEPER Zahrada 50 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.


Totální herbicid pro hubení plevelů nebo pro zabránění klíčení semen plevelů v půdě na nezemědělské půdě nebo na nezpevněných chodnících.  Působí až po dobu 3 měsíců.


Účinná látka:  diflufenikan, glyfosát


Jak účinkuje?

Neselektivní (totální) listový a půdní herbicid, který působí na již vzrostlé plevele včetně jejich kořenů a rovněž brání vzcházení plevelných semen. Zabezpečuje ochranu proti jednoleným a víceletým plevelům jako jsou trávy, pcháče, merlíky, heřmánky, kopřivy, jitrocele, řebříčky a další. Vysoce vzrostlé plevele nemusí být zcela odstraněny. První účinky jsou patrné po 7 dnech a k úplnému uhynutí dojde do 28 dnů. Působí až po dobu 3 měsíců.


Pro jaké rostliny je registrován?

 • nezpevněné plochy (cesty, chodníky, aj.)
 • nezpevněné cestičky kolem okrasných keřů a stromů


Jak jej použít?

 • aplikuje postřikem na vzešlé plevele (postemergentně), optimálně ve fázi 6 až 8 listů
 • ošetřované plevele mají být v plném růstu
 • působí na již vzrostlé plevele a rovněž brání vzcházení plevelných semen
 • přípravek nelze použít k ošetření nepropustných povrchů (beton, dlažba, asfalt …), kde by došlo ke stékání
 • přípravek lze aplikovat na stejné ploše maximálně 1x za rok
 • vždy je třeba dbát, aby byla rovnoměrně pokryta celá ošetřovaná plocha
 • při aplikaci nesmí být zasaženy sousední kulturní rostliny včetně trávníků, pokud je nechceme likvidovat
 • při aplikaci kolem okrasných keřů a stromů je třeba vyhnout se zasažení jejich zelených částí i kmenů
 • takto ošetřené plochy se nemohou osévat plodinami po dobu 6 měsíců
 • před setím nebo sázením je třeba pozemek důkladně přerýt
 • neaplikujte kolem porostů hortenzií a růží
 • nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)

 

Nás tip: všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Nežádoucí dřeviny, Nežádoucí vegetace, Plevele
Web plodina Nezemědělská půda
Web Skupina produktů Skupina Herbicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Keeper zahrada 50 ml
Keeper zahrada 50 ml
Nežádoucí vegetace_plevel mezi dlaždicemi
Nežádoucí vegetace_plevel mezi dlaždicemi