KP bioATAK koncentrát Přírodní produkt

Přírodní přípravek k hubení mravenců, much, komárů a ovádů. K hubení dochází již do 30 minut.
Balení Cena Klub Košík
115,- Kč + 7 b.
215,- Kč + 14 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.        

Signální slovo: nebezpečí

Údaje k nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P315 PŘI POŽITÍ: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.


Přírodní přípravek ve formě koncentrátu pro hubení mravenců, much, komárů a ovádů.


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, ovádi)
 • proti lezoucímu hmyzu (mravenci)


Proč jej použít?

 • velmi rychlé hubení škůdců - max. do 30 minut
 • přírodní účinná látka je výtažek z Chryzantém (Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný uhlovodíkovým rozpouštědlem).
 • široké využití - byty, dílny, stáje, pergoly, terasy, bio farmy, aj.
 • jednoduchá aplikace postřikem


Jak jej použít?

Aplikujte přímo na hmyz a na místa jejich výskytu.

 3 způsoby aplikace koncentrátu:

 • zálivkou (kropící konev) - 25ml / 500 ml / 5 m2
 • postřikem (postřikovač) - 25 ml / 500 ml / 10 m2
 • ručním rozprašovačem - 25 ml / 500 ml / 35 m2


Přípravek účinkuje i při teplotách kolem 30St. C (lepší účinnost oproti běžným biocidním přípravkům, u kteréch se snižuje účinnost již od 25 St. C).


Náš TIP:
Spočítejte si přímo pro svůj postřikovač dávkování. Použijte naši kalkulačku.

 Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 25 ml, 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Létající a lezoucí hmyz, Mravenci
Web plodina Nezemědělská půda, Technické plochy
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
KP bioATAK koncentrat 25ml
KP bioATAK koncentrat 25ml
Moucha
Moucha
Komár
Komár
Mravenec
Mravenec