PACHO-LEK_černá zvěř_apl
Přírodní Novinka

PACHO-LEK Divoké prase

Pachový koncentrát pro odpuzení divočáků a další černé zvěře. Přírodní produkt.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 495,- Kč + 33 b.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH208 Obsahuje Lavandin oil. Může vyvolat alergickou reakci

 


Pachový koncentrát pro odpuzení divočáků a další černé zvěře.


Proč jej použít?

 • pro vytvoření pachového ohradníku proti ničení pozemku, záhonů od divočáků
 • přípravek se vstřikuje do nosiče s otevřenými póry (např. houbička na mytí nádobí)
 • účinnost aktivní látky je třeba obnovit každé 2-3 měsíce (v období rizika vzniku škod provádějte oživení každé 2 týdny)
 • patentované plnění lahví koncentrátem tzv. BOV (bag-on-valve) = láhve jsou plněny pouze koncentrátem (25% koncentrátu zdarma v láhvi), koncentrát se nemísí s hnacím plynem, koncentrát se aplikuje do nosiče tlakovým vzduchem, nedochází ke kontaminaci oděvu pachovou látkou, láhev je funkční v jakékoli poloze)
 • vhodný produkt pro ochranu okrasných záhonů, trávníku, ovocného sadu, louky, aj. proti ničení pozemku černou zvěří
 • na přírodní bázi
 • celoroční použití (bez ohledu na teplotu)


Jak jej použít?

 • příprava mobilního ohradníku: nosič (např.houbička) + kůl, tyč
 • nosič připevněte na dřevěnou tyč, kůl = takto připravený mobilní nosič rozmístěte na pozemek, který chcete ochránit před černou zvěří
 • vzdálenost jednotlivých nosičů od sebe by měla být cca. 5 m
 • pro vysoký účinek je nutné nosiče umístit  min. 10-20 m od daného pozemku, kterých chcete ochránit (tj. zvíře by mělo cítit aroma již z dálky, tak, aby jej odpudilo od daného prostoru)

Aplikace:

 • obsah láhve před použitím protřepejte
 • nasaďte na ventilek aplikátor s trubičkou
 • aplikujte do nosiče (např. houbičky)
 • krátce stiskněte aplikátor s trubičkou po dobu 1-2 vteřin


Upozornění:
Při aplikaci koncentrátu stačí aplikátor pouze jemně zmáčknout. Nikdy neaplikukjte na pevné části, např. ploty. Díky silnému aroma, byste se nemuseli zápachu zbavit!  Doporučujeme používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, aj.= kvůli silnému aromatu)!

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 250 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Divoké prase
Web plodina Nezemědělská půda, Technické plochy, Venkovní plochy, Všechny rostliny
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
PACHO-LEK_černá zvěř_apl
PACHO-LEK_černá zvěř_apl