Prophygrippal_100ml_FLAKON_KRABIČKA_final_1
Akce Novinka Doporučujeme

Prophygrippal

Dezinfekční sprej proti virům. Dezinfikuje a redukuje viry v ovzduší v místnostech. Vhodný pro dezinfekci bavlněných roušek z vnější strany.
Balení Cena Klub Košík
Akce Novinka Doporučujeme 199,- Kč + 13 b.
Novinka Doporučujeme 277,- Kč + 18 b.
Novinka Doporučujeme 299,- Kč + 19 b.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P405 Skladujte uzamčené.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301 PŘI POŽITÍ:
P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


Dezinfekční sprej proti virům.  Dezinfikuje a redukuje viry v ovzduší v místnostech a na površích (stůl, kliky, aj.). Vhodný také pro dezinfekci vnější strany bavlněných roušek.


Účinné látky:

 • 50 g/l Kyselina mravenčí,
 • 570 g/l Ethanol


Na jaké viry je účinný?

 • na obalené a neobalené viry (např. virus Newcastleské nemoci – rod Montana, Vaccinia)
 • virus – rod Elstree
 • Reoviry – rod Lang, ECBO-Virus - rod LCR4


Proč jej použít?

 • Prophygrippal je tekutý dezinfekční přípravek ve spreji, přípraven k použití
 • používá se pro dezinfekci a redukci choroboplodných zárodků jako jsou viry v uzavřených místnostech a na površích
 • vhodný pro dezinfekci ovzduší v bytech, kancelářích, prodejnách, učebnách, na úřadech, aj.
 • pro dezinfeci vnější strany bavlněných roušek
 • snižuje zátěž zárodků všech obalených a neobalených virů a likviduje jejich růstový základ
 • neutralizuje i nepříjemné zápachy a tím trvale zlepšuje klima v uzavřených místnostech
 • celoroční použití (bez ohledu na teplotu)


Jak jej použít?

 • k okamžitému použití
 • aplikujte pomocí ručního rozprašovače do ovzduší a na plochy, které chcete dezinfikovat
 • nastříkat roušky z vnější strany a nechat zaschnout (ať nejsou vhlké) - poté je již můžete upevnit na obličej
 • neaplikujte přímo na zvířata, na lidi nebo na žhavé předměty (žárovky, UV lampy)
 • za účelem prevence opakujte aplikaci v chladném období 2x denně
 • za účelem likvidace choroboplodných zárodků opakujte aplikaci 3x denně po dobu 1 týdne, poté stačí aplikace 2x denně.
 • dezinfekční účinek nastává během 30 minut
 • dávkování: velikost místnosti o 30 m³ - cca 6 stříknutí

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 100 ml, 200 ml, 200 ml náhradní balení
Web plodina Chovná zařízení, Domácnosti, Kanceláře, Skladové prostory, Stáje
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Viry
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Prophygrippal_100ml_FLAKON_KRABIČKA_final_1
Prophygrippal_100ml_FLAKON_KRABIČKA_final_1