PG_Granulovana nastraha 140g

Protect Home - granulovná nástraha na mravence

Granulovaná nástraha proti mravencům v budovách a jejich blízkém okolí.
Balení Cena Klub Košík
Protect Home - granulovná nástraha na mravence 140 g
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH 208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal do autorizovaného zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu.


Granulovaná nástraha proti mravencům v budovách a jejich blízkém okolí.

 
Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům (hubí všechny druhy mravenců přicházejících do budov zvenku a žijících v jejich blízkosti (na balkonech, terasách, příjezdových cestách, chodnících a pěšinách).

Proč jej použít?

  • rychlé a účinné hubení mravenců a jejich mravenišť
  • působí okamžitě, k úplnému biocidnímu efektu dochází po 48 hodinách od aplikace
  • obsahuje lákavý atraktant pro mravence
  • nástraha je mravenci roznášená do hnízd
  • použití na terasách, chodnících, v bytě, aj.
  • působí dlouhodobě

Jak jej použít?

  • 10 g přípravku na 1 m2 plochy, kde žijí mravenci nebo na 1 hnízdo mravenců
  • do míst výskytu mravenců
  • umísťujte potřeby  (až po vyhubení všech mravenců)

Upozornění: neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!


Aplikace v následujících obdobích:


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 140 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
PG_Granulovana nastraha 140g
PG_Granulovana nastraha 140g