PH_Pripravek proti let

Protect Home - univerzální insekticid

Koncentrovaný univerzální přípravek pro hubení lezoucího a létajícího hmyzu v interiérech.
Balení Cena Klub Košík
90,- Kč + 6 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Předat k likvidaci specializovaným organizacím, které mají oprávnění na skladování, nakládání, recyklaci či zneškodňování odpadu nebo do sběrného místa nebezpečného odpadu.


Koncentrovaný univerzální přípravek pro hubení lezoucího a létajícího  hmyzu  v interiérech.

Účinná  látka: Imidakloprid


Proti jakým škůdcům je určen?

 • lezoucímu hmyzu (mravenci)
 • létajícímu hmyzu (mouchy)


Proč jej použít?

 • pro hubení škůdců v objektech občanské vybavenosti, hotelích, výrobních závodech, skladech, komerčních objektech, kancelářích, bytech, zemědělských provozech a podobně.
 • přípravek se nesmí používat v prostorech, ve kterých se skladují a zpracovávají potraviny a v místnostech, ve kterých se vyskytují alergici
 • plná  účinnost již po 24 hodinách


Jak jej použít?

 • mouchy – postřikovat prosluněné části stěn, okolí oken, lamp, nosné sloupy, místa uskladnění odpadků, pokud nejsou využívány jako krmivo a další místa, kde se hromadí hmyz;
 • mravenci – postříkat cesty hmyzu: kolem podlahových lišt, dveří, okolí ventilačních kanálů a ústředního vytápění, spáry a praskliny, místa, kde se škodlivý hmyz soustřeďuje ( rohy stěn, spáry v podlaze; místa za lištami apod.).
 • Neaplikovat na plochy čerstvě vymalované, natřené vápnem nebo omítnuté plochy.
 • V případě opětovného výskytu hmyzu, opakovat zákrok.
 • Prostor může být užíván teprve po vyschnutí povrchů a důkladném vyvětrání. Minimální doba větrání místností: 1 hodina.
 • Po ukončení zákroku důkladně umýt místa potencionálního kontaktu s pokožkou nebo potravinami vodou s detergentem.


Dávkování a další aplikační poznámiky najdete v etiketě v záložce PŘÍLOHY.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 10 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Létající a lezoucí hmyz, Moucha, Mravenec
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
PH_Pripravek proti let
PH_Pripravek proti let