PROTI Kadeřavosti broskvoně (Zdravá broskev souprava)

Souprava dvou fungicidů k ošetření broskvoně proti kadeřavosti listů.
Balení Cena Klub Košík
Doporučujeme 63,- Kč + 4 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H302+H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 Zamezte vdechování aerosolů. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Souprava dvou přípravků (KUPRIKOL 50 +  THIRAM GRANUFLO) pro ošetření broskvoní proti kadeřavosti listů.


Účinné látky:
  • Kuprikol 50  - oxichlorid mědi 84%
  • Thiram Granuflo - thiram 800 g/kg


Jak účinkuje?

  • Kuprikol 50  - fungicidní měďnatý přípravek

Fungicidní přípravek ve formě smáčitelného prášku k ochraně proti houbovým a bakteriálním chorobám rostlin.

  • Thiram Granuflo - fungicidní přípravek

Účinná látka thiram patří do skupiny dithiokarbamátů a příbuzných přípravků. Účinkuje kontaktně a preventivně.


Pro jaké rostliny a problémy?

  • broskvoně - kadeřavost listů


Jak jej použít?

  • 1. ošetření  -  v předjaří ve fázi rašení (THIRAM GRANUFLO: 15 g / 5 L vody)

  • 2. ošetření  -  na jaře ve fázi nalévání pupenů (KUPRIKOL 50: 30 g/ 6 L vody)

  • 3. ošetření  -  na podzim po opadu listů (THIRAM GRANUFLO: 15 g / 5 L vody). Toto ošetření se provádí pro omezení přezimování choroby na stromech.


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1x30 g + 2x15 g
Web plodina Broskvoň
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Kadeřavost listů
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Zdravá broskev proti Kadeřavosti broskvoně_souprava
Zdravá broskev proti Kadeřavosti broskvoně_souprava
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu