Zdravá okrasná rostlina proti Mšicím, Sviluškám 4x 3_5L
Akce Novinka

PROTI mšicím, sviluškám (Zdravá okrasná rostlina)

Souprava dvou insekticidů (Mospilan 20 SP a Vertimec 1,8 EC) k ochraně okrasných rostlin proti mšicím, molicím, sviluškám, trásněnkám, aj.).
Balení Cena Klub Košík
Akce Novinka 157,- Kč + 10 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujtepokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní souprava k hubení mšic, molic, svilušek a třásněnek na okrasných rostlinách.


Účinné látky:
  • Mospilan 20 SP  - acetamiprid
  • Vertimec 1,8 EC - abamektin


Jak účinkuje?

  • Mospilan 20 SP  - insekticidní přípravek

Působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé iniciální počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všemvývojovým stadiím škůdců.

  • Vertimec 1,8 EC - insekticidní přípravek

Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 EC, hubí svilušky, vrtalky, třásněnky včetně třásněnky západní a další hmyz jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectinmáomezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem.


Pro jaké rostliny a problémy?

  • okrasné rostliny  - mšice, molice, svilušky, třásněnky


Jak jej použít?

  • Mospilan 20 SP - proti mšicím a molicím. Aplikujte v době výskytu škůdců.
  • Vertimec 1,8 EC - proti sviluškám a třásněnkám. Aplikujte v době výskytu škůdců.
  • balení je na 3-5 l aplikační kapaliny


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování najdete v  etiketě v záložce Přílohy.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 2x1.8 g + 1x10 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Molice, Mšice, Svilušky, Třásněnky
Web plodina Okrasné rostliny
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Zdravá okrasná rostlina proti Mšicím, Sviluškám 4x 3_5L
Zdravá okrasná rostlina proti Mšicím, Sviluškám 4x 3_5L