PROTI Padlí, rzi a skvrnitosti (Zdravá růže souprava)

Souprava dvou přípravků pro ošetření růží proti proti houbovým chorobám (černá skvrnitost, padlí, rez) a výživovým poruchám.
Balení Cena Klub Košík
103,- Kč + 6 b.
Nelze objednat.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H373 Může způsobit poškození jater při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 
Souprava dvou přípravků ( Talent a Harmonie Mikroprvky) pro ošetření růží proti proti houbovým chorobám a poruchám.


Účinné látky:
 • Talent - myklobutani
 • Harmonie Mikroprvky - 4 N(dusík) + 5 Mg (hořčík) + 4,3 S (síra) + 0,56 B (bór) + 0,6 Cu (měď) + 0,6 Fe (železo) + 1 Mn (mangan) + 0,004 Mo (molybden) + 0,6 Zn (zinek)


Jak účinkuje?

 • Talent - fungicidní přípravek proti chorobám růží

Účinkuje jako preventivní, kurativní (léčebný) a částečně i eradikativní fungicid. Účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti. Pohyb účinné látky v pletivech je omezený (lokálně systemický), proto je pro docílení plné účinnosti nutná dokonalá pokryvnost postřiku.

 • Harmonie Mikroprvky - kapalné ES hnojivo

Vysoce koncentrované listové hořečnaté hnojivo s mikroelementy a se zvýšeným obsahem síry, které stimuluje vývoj rostlin, posiluje jejich odolnost rostlin, zvyšuje množství a kvalitu úrody. Účinně chrání před nedostatkem hořčíku, síry a mikroprvků. Omezuje výživové poruchy, jakými jsou například drobnolistost, slabé květenství, slabá tvorba květů, nízká odolnost vůči houbovým chorobám, chlorózy, zakrslé listy. Podporuje krásný vzhled růží (vliv hořčíku a železa).


Pro jaké rostliny a problémy?

 1. růže a další okrasné rostliny
 • černá skvrnitost růží
 • padlí
 • rzi
 • výživové poruchy (drobnolistost, slabé květenství, slabá tvorba květů, nízká odolnost vůči houbovým chorobám, chlorózy, zakrslé listy)


Jak jej použít?

 • postřikem celé rostliny proti houbovým chorobám (Talent) preventivně na konci května až na začátku června, nebo nejpozději při prvních příznacích napadení
 • postřikem listů (neaplikujte na květy)  proti výživovým poruchám (Harmonie Mikroprvky) na konci dubna až do poloviny května, než růže začnou tvořit poupata (1x) a na konci června (1x)
 • souprava na 10 l aplikační kapaliny / ošetření.


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 5 ml + 25 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Černá skvrnitost, Padlí, Poruchy rostlin, Rzi
Web plodina Růže
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy, Skupina Hnojiva
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Zdravá růže proti Padlí, Rzi a Skvrnitosti 4x 8_10L
Zdravá růže proti Padlí, Rzi a Skvrnitosti 4x 8_10L
Zdravá růže souprava
Zdravá růže souprava
Růže_Padlí na květu
Růže_Padlí na květu
Růže_Padlí na listu
Růže_Padlí na listu
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_černá skvrnitost listů
Okrasné rostliny_Rez
Okrasné rostliny_Rez