Zdravé rajče proti Plísni rajčat_souprava
Akce Doporučujeme

PROTI Plísni rajčat (Zdravé rajče souprava)

Souprava dvou přípravků pro ošetření rajčat proti plísni bramborové a pro podporu tvorby kořenového systému.
Balení Cena Klub Košík
Akce Doporučujeme 126,- Kč + 8 b.
Nelze objednat.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Souprava dvou přípravků (Acrobat MZ WG a Harmonie Stimulátor zakořeňování) na ošetření rajčat proti plísní a pro podporu tvorby kořenového systému.


Účinné látky:
 • Acrobat MZ WG -  dimethomorf, mankcozeb
 • Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem - huminové látky, mořské řasy, aktivní stříbro,  stimulační a protistresové látky TRISOL


Jak účinkuje?

 • Acrobat MZ WG - fungicidní přípravek proti plísním

Dimethomorph je systémově účinný fungicidní derivát morfolinu s odlišným mechanismem účinku ve srovnání s dosud používanými fungicidy. Ničí široké spektrum hub třídy Oomycetes. U ošetřených citlivých druhů hub způsobuje dimethomorph morfogenezní změny buněčné stěny, které způsobí přerušení vývoje houby. Mancozeb je kontaktní širokospektrální fungicidní účinná látka ze skupiny ethylen-bis-dithiokarbamidanů.

 • Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem - stimulátor zakořeňování na přírodní bázi

Přípravek podporuje tvorbu kořenů a kořenového vlášení. Obsahuje sodné soli huminových a fulvo kyselin pro ovlivnění energetického metabolismu rostlin. Extrakt z mořské řasy Ascophyllum nodosum je pro zvýšení výkonu fotosyntézy a zvýšení odolnosti vůči stresovým faktorům, Stimulační a protistresové sátly pro stimulaci kořenového systému. Obsahuje také molybden jako nepostradatelný prvek pro metabolismus dusíku a síry, bór pro zvýšení odolnosti k nízkým teplotám, chelatizační činidlo a smáčivé látky pro usnadnění vstupu účinných látek do rostlin a lepší přilnavost k listové ploše. Aktivní stříbro, má pomocný fungicidní účinek a je také významným prvkem v protistresové ochraně rostlin.


Pro jaké rostliny a problémy?

 1. rajčata
 • plísně (plíseň bramborová)
 • podpora zakořeňování, zrychlení růstu, pro dobrou koncidi rajčat


Jak jej použít?

 • ucelý systém 4. ošetření
 1. ošetření - pro podporu tvorby kořenového systému (Harmonie Stimulátor zakořeňování s aktivním stříbrem)
 2. ošetření - preventivní ošetření proti houbovým chorobám  (Acrobat MZ WG) na začátku června
 3. ošetření - preventivní ošetření proti houbovým chorobám  (Acrobat MZ WG) v polovině června
 4. ošetření - preventivní ošetření proti houbovým chorobám  (Acrobat MZ WG) na konci června
 • souprava na 5 l aplikační kapaliny / ošetření


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 3x10 g + 1x25 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plísně, Podpora zakořeňování
Web plodina Rajčata
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy, Skupina Pomocné látky
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Zdravé rajče proti Plísni rajčat_souprava
Zdravé rajče proti Plísni rajčat_souprava
Rajčata_Plíseň bramborová
Rajčata_Plíseň bramborová
Rajčata_Plíseň bramborová_příznaky na listu
Rajčata_Plíseň bramborová_příznaky na listu