PROTI Plísním a padlí (Zdravá réva souprava)

Souprava dvou přípravků ( Acrobat MZ WG a Karathane New) pro ošetření révy vinné proti plísni a padlí.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 158,- Kč + 10 b.
Nelze objednat.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H302 Zdraví škodlivý požití nebo při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě..

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.Fungicidní souprava proti plísni révové a padlí révovému.


Účinné látky:
 • Acrobat MZ WG -  dimethomorf, mankcozeb
 • Karathane New - meptyldinokap


Jak účinkuje?

 • Acrobat MZ WG - fungicidní přípravek proti plísni révové

Je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě prášku.

 • Karathane New - fungicidní přípravek proti padlí révovému

Kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. KARATHANE NEW působí unikátně proti přezimujícímu myceliu padlí ve vinohradech, a proto bývá zařazován také do prvních postřiků.


Pro jaké rostliny a problémy?

 1. réva vinná
 • plíseň révová
 • padlí révové


Jak ji použít?

 • Acrobat MZ WG - proti plísní révové. Aplikujte preventivně v období intenzivního růstu révy, nejpozději do objevení prvních příznaků.
 • Karathane New - proti padlí. Aplikujte při prvních příznacích choroby.
 • max. 2x za vegetaci
 • souprava je vždy na 8-10 l aplikační kapaliny / ošetření


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování najdete v etiketě v záložce PŘÍLOHY.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 2x20 g + 1x10 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí, Plísně
Web plodina Réva vinná
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Zdravá réva proti Plísním a Padlí 4x8_10L
Zdravá réva proti Plísním a Padlí 4x8_10L
Réva vinná_Plíseň révy_Bělavé povlaky houby na listech (1)
Réva vinná_Plíseň révy_Bělavé povlaky houby na listech (1)
Réva vinná_Padlí na hroznech
Réva vinná_Padlí na hroznech
Réva vinná_Padlí na_listu
Réva vinná_Padlí na_listu
Réva vinná_Plíseň révy bobule
Réva vinná_Plíseň révy bobule
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Réva - plíseň a padlí na révě
Jak ošetřit révu proti plísni nebo padlí? Nově také i bez chemie.