Sencor Liquid

Listový a půdní herbicid proti dvouděložným plevelům v rajčeti, bramborách a mrkvi.
Balení Cena Klub Košík
Sencor Liquid 10 ml
Prodej ukončen
Sencor Liquid 100 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí. 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
EUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.


Listový a půdní herbicid proti dvouděložným plevelům v rajčeti, bramborách a mrkvi.


Účinná látka:  metribuzin 600 g/l


Jak účinkuje?

Sencor Liquid je listový a půdní herbicid. V případě, že plevele teprve klíčí, působí výhradně prostřednictvím půdy. Při aplikaci na vzešlé plevele se navíc plně uplatní působení listovou plochou. Plevelohubný účinek přípravku trvá až 12 týdnů, podle druhu půdy, půdní vlhkosti a teploty. Přípravek má široké spektrum účinnosti, spolehlivě hubí většinu dvouděložných plevelů.


Pro jaké rostliny je registrován?

 • brambory
 • rajčata
 • mrkev
 • Spektrum účinnosti: Plevele citlivé: zemědým lékařský, violka rolní, ptačinec prostřední, hluchavky, prlina polní, heřmánkovec nevonný, kopřiva žahavka, rozrazil rolní, rozrazil perský, starček obecný, laskavec ohnutý, kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, pěťour maloúborný, merlík bílý
  Plevele méně citlivé: opletka obecná


Jak jej použít?

 • rajče – výsadby (jednorázová aplikace před výsadbou)
 • mrkev - jednorázová aplikace postemergentně (po vzejití mrkve - ve fázi mrkve 5-6 pravých listů)
 • brambor - jednorázová aplikace, před vzejitím bramboru( po poslední proorávce naslepo) nebo jednorázová aplikace po vzejití brambor (při výšce rostlin bramboru max.  13-15 cm)
 • předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami nebo zálivkou
 • na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti
 • herbicidní film nesmí být bezprostředně po aplikaci přípravku porušen zpracováním půdy anebo prudkými srážkami
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 10 ml, 100 ml
Web plodina Brambor, Rajčata
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plevele dvouděložné
Web Skupina produktů Skupina Herbicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Sencor Liquid 10ml
Sencor Liquid 10ml
Brambory_plevele_svízel přítula
Brambory_plevele_svízel přítula