Stop-Pes GRANULAR_200g_2018
Přírodní Akce Doporučujeme

Stop-Pes Granular

Přírodní repelent v granulích proti znečišťování psy a kočkami ve výsadbách, truhlících, záhonech, aj.
Balení Cena Klub Košík
Akce Doporučujeme 115,- Kč + 7 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 - Používejte ochranné rukavice
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 - Odstraňte obsah/obal schválená sběrna odpadu

Přírodní repelent v granulích pro zabránění znečišťování psy nebo kočkami v exteriréru.


Proč jej použít?

 • ochrana proti znečišťování psy nebo kočkami v exteriéru (výsadby, truhlíky, záhony, aj.)
 • na rostlinné bázi, obsahuje výtažky z Margosy. Její mírně sirný zápach je bez sebemenšího rizika pro zvířata a rostliny, ale má ovlivňující účinek na čich zvířat.
 • účinkuje 14 dní


Jak jej použít?

 • posypem přímo na místa výskytu znečištění. Před aplikaci je nutné místo důkladně vyčistit (neměli by cítět pach původního znečištění).
 • dávka 10 g/m²
 • v případě vyššího výskytu psů a koček v daném prostoru způsobujícími škody, aplikovat granulát každé 2 dny během prvních 2 týdnů, poté 1 x  za týden, nakonec 1 x každé 2 týdny
 • v případě preventivní ochrany, aplikovat granulát 1x týdně během prvních 3 týdnů, poté 1x každé 2 týdny.
 • při větších srážkách opakovat aplikaci po dešti
 • účinnost je závislá na citlivosti čichových receptorech zvířat

 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 200 g
Web plodina Kočka, Pes
Web Skupina produktů Skupina Biocidy, Skupina Repelenty
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Znečišťování
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Stop-Pes GRANULAR_200g_2018
Stop-Pes GRANULAR_200g_2018