Stop-Pes liquid_spray 200ml_2018
Přírodní Akce Doporučujeme

Stop-Pes Liquid

Přírodní repelent ve spreji zabraňující znečišťování psy a kočkami kolem truhlíků, plotů, popelnic, aj.
Balení Cena Klub Košík
Akce Doporučujeme 115,- Kč + 7 b.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 - Používejte ochranné rukavice
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/…
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 - Odstraňte obsah/obal schválená sběrna odpadu

Přírodní repelent ve spreji pro zabránění znečišťování psy nebo kočkami v exteriréru.


Proč jej použít?

  • ochrana proti znečišťování psy nebo kočkami v exteriéru (výsadby, truhlíky, záhony, aj.)
  • na rostlinné bázi, obsahuje výtažky z Margosy. Její mírně sirný zápach je bez sebemenšího rizika pro zvířata a rostliny, ale má ovlivňující účinek na čich zvířat.
  • účinkuje 14 dní


Jak jej použít?

  • posypem přímo na místa výskytu znečištění. Před aplikaci je nutné místo důkladně vyčistit (neměli by cítět pach původního znečištění).
  • postřik na povrch, který chceme chránit, pomocí spreje
  • provést 5-6 postřiků, tj. zhruba 10 ml/m² přípravku. Biocidní (repelentní)  účinek se projeví okamžitě.
  • v případě vyššího výskytu psů a koček v daném prostoru způsobujícími škody, aplikovat každé 2 dny během prvních 2 týdnů, poté 1 x  za týden, nakonec 1 x každé 2 týdny
  • v případě preventivní ochrany, aplikovat 1x týdně během prvních 3 týdnů, poté 1x každé 2 týdny.
  • při větších srážkách opakovat aplikaci po dešti
  • účinnost je závislá na citlivosti čichových receptorech zvířat

 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 200 ml/R
Web plodina Kočka, Pes
Web Skupina produktů Skupina Biocidy, Skupina Repelenty
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Znečišťování
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Stop-Pes liquid_spray 200ml_2018
Stop-Pes liquid_spray 200ml_2018