Thiram Granuflo

Fungicidní přípravek k ochraně broskvoní proti kadeřavosti, hrušní proti strupovitosti, jabloní proti strupovitosti, jahodníku proti plísni šedé a révy proti...
Balení Cena Klub Košík
Thiram Granuflo 2x10 g
Prodej ukončen
Thiram Granuflo 3x40 g
Prodej ukončen
Thiram Granuflo 500 g
Prodej ukončen
Thiram Granuflo 1 kg
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Fungicidní přípravek k ochraně broskvoní proti kadeřavosti, hrušní proti strupovitosti, jabloní proti strupovitosti, jahodníku proti plísni šedé a révy proti plísni šedé.


Účinná látka:  thiram 800 g/kg


Jak účinkuje?

Účinná látka thiram patří do skupiny dithiokarbamátů a příbuzných přípravků. Účinkuje kontaktně a preventivně. Působí vícebodově. Není ohrožena rezistencí.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • broskvoň (kadeřavost broskvoní)
  • jabloň, hrušeň (strupovitost)
  • réva, jahodník  (plíseň šedá)


Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny
  • proti kadeřavosti broskvoně se doporučuje preventivní ošetření na podzim po opadu listů a dále pak na konci zimy ve fázi nalévání pupenů a pak ve stádiu růžových pupenů. Pokud je růst opožděný v důsledku nevhodných povětrnostních podmínek, opakujte postřik v průběhu kvetení (max. 3x ročně)
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 1 kg, 2x10 g, 3x40 g, 500 g
Web plodina Broskvoň, Hrušeň, Jabloň, Jahoda, Réva vinná
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Kadeřavost listů, Plíseň šedá, Strupovitost
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Thiram Granuflo 2x10g
Thiram Granuflo 2x10g
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy - kopie
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_poškozené listy - kopie
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu - kopie
Broskvoně_Kadeřavost broskvoně_detail napadeného listu - kopie
Réva vinná_Šedá hniloba_detail napadení bobulí
Réva vinná_Šedá hniloba_detail napadení bobulí