Vertimec 1,8 EC

Insekticidní a akaricidní přípravek k hubení svilušek, vrtalek a třásněnek včetně třásněnky západní v okrasných rostlinách, okurce, paprice a rajčeti.
Balení Cena Klub Košík
Vertimec 1,8 EC 10 ml
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní a akaricidní přípravek k hubení svilušek, vrtalek a třásněnek včetně třásněnky západní v okrasných rostlinách, okurce, paprice a rajčeti.


Účinná látka:  abamektin, cyklohexanol, 2,6-di-terc.butyl-p-kresol


Jak účinkuje?

Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 EC, hubí svilušky, vrtalky, třásněnky včetně třásněnky západní a další hmyz jako
kontaktní a žaludeční jed. Abamectinmáomezené systemické působení, avšak vyznačuje se translaminárním pohybem.


Pro jaké rostliny je registrován?

 • okurka ve skleníku
 • rajča ve skleníku, fóliovníku
 • paprika ve skleníku, fóliovníku
 • okrasné rostliny


Pro jaké škůdce je registrován?

 • třásněnky
 • třásněnka západní
 • vrtalky
 • sviluška chmelová


Jak jej použít?

 • proti sviluškám, třásněnkám a vrtalkám se ošetřuje při počátečním napadení a opakuje se podle potřeby v 7 denních intervalech
  (proti třásněnce západní v 3-5 denních intervalech), maximálně 3x za vegetační období.
 • aplikace postřikem
 • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 10 ml
Web plodina Okrasné rostliny, Okurka, Paprika, Rajčata
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Svilušky, Třásněnky, Vrtalky
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Vertimec 1,8 EC 10ml
Vertimec 1,8 EC 10ml
Okurka_Sviluška_chmelová
Okurka_Sviluška_chmelová
Paprika_Sviluška chmelová
Paprika_Sviluška chmelová
Okrasné rostliny_Svilušky
Okrasné rostliny_Svilušky
Okrasné rostliny_Třásněnky
Okrasné rostliny_Třásněnky