Zato 1,5g

Zato 50 WG

Fungicidní přípravek k ochraně jabloně, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.
Balení Cena Klub Košík
Zato 50 WG 1,5 g
Prodej ukončen
Tento výrobek není možné zakoupit.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranný oděv.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně jabloně, révy vinné a okrasných rostlin proti houbovým chorobám.


Účinná látka: trifloxystrobin 500 g/kg


Jak účinkuje?

ZATO 50 WG je fungicid ze skupiny strobilurinů. Vlivem pohybu par dochází k dobrému rozprostření a ukládání přípravku na rostlinném povrchu. Trifloxystrobin zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin. Inhibuje také vývoj patogenů v povrchových vrstvách rostlinných tkání.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • jabloň, hrušeň (padlí, strupovitost)
  • réva vinná (padlí)
  • okrasné rostliny (skvrnitost listů, rzi, padlí)


Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 1,5 g
Web plodina Jabloň, Okrasné rostliny, Réva vinná
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí, Rzi, Skvrnitosti listů, Strupovitost
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Zato 1,5g
Zato 1,5g