Arcade 880 EC

Přípravek k hubení plevelů v bramborách před vzejitím nebo časně po vzejití plevelů.
Balení Cena Klub Košík
137,- Kč + 9 b.
323,- Kč + 21 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obal a obsah předáním oprávněné osobě.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidskézdraví a životní prostředí.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 Obsahuje prosulfokarb. Může vyvolat alergickou reakci.


Herbicidní půdní přípravek k hubení plevelů v bramborách před vzejitím nebo časně po vzejití bramborů nebo plevelů.


Účinná látka:  prosulfokarb, metribuzin


Jak účinkuje?

Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Účinná látka metribuzin je systemický neonikotinoid. Je přijímán prostřednictvím kořenů a také listů, je akropetálně transportován xylémem. Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Na povrchu vytvoří film, který brání růstu plevelů.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • brambory (dvouděložné jednoleté plevele, ježatka kuří noha)


Jak jej použít?

  • postřikem na půdu (po zasetí)
  • v době před vzejitím rostlin (ideální doba aplikace) nebo po vzejití s max. výškou natí do 10 cm
  • postřik  provádějte max. 1x za vegetaci
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 100 ml, 250 ml
Web plodina Brambor
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Ježatka kuří noha, Plevele dvouděložné
Web Skupina produktů Skupina Herbicidy
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
Arcade 880 EC 100 ml
Arcade 880 EC 100 ml
Arcade 880 EC 250 ml
Arcade 880 EC 250 ml
Brambory_plevele_svízel přítula
Brambory_plevele_svízel přítula
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Brambory - dvouděložné plevele
Trápí Vás plevele v bramborách? Máme pro Vás řešení!