ATAK - aerosol na létající a lezoucí hmyz Extra

Aerosol pro hubení much, komárů, vos, švábů, rybenek, mravenců, blech a dalšího hmyzu a pro hubení roztočů.
Balení Cena Klub Košík
190,- Kč + 12 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H222 Extrémně  hořlavý aerosol.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F


Aerosol pro okamžité hubení hmyzu a roztočů.


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, vosy, moli, aj. )
  • proti lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, aj.)
  • proti roztočům


Proč jej použít?

  • rychlé hubení hmyzu a roztočů
  • obsahuje 2 účinné látky, které díky svému působení se navzájem doplňují a poskytují vynikající hubící účinnost
  • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
  • aplikace v interiéru a exteriéru 


Jak jej použít?

Aplikujte v interiéru a exteriéru (byt, garáž, stan,karavan,zahrada, pergola, aj.).

  • postřik přímo na hmyz
  • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).


Upozornění: POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C .


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 400 ml
Web plodina Byty, Létající a lezoucí hmyz, Mravenec, Štěnice, Šváb, Technické plochy, Venkovní plochy, Vosa
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
ATAK Aerosol na lét hmyz 400ml
ATAK Aerosol na lét hmyz 400ml
vosa
vosa
Moucha
Moucha
Komár
Komár
Mravenec
Mravenec