Atak Pěna proti vosám
Novinka Doporučujeme

ATAK - Pěna proti vosám

Pěna k hubení vosích hnízd.
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 296,- Kč + 19 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Obsahuje m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat / Permethrin.
Může vyvolat alergickou reakci.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.Pěna k hubení vosích hnízd. 


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti vosám a jejich hnízdům


Proč jej použít?

  • bezpečné hubení vosích hnízd v dutinách nebo volně visících vosích hnízd
  • velmi rychlé rozšíření pěny s hubící látkou v dutině hnízda
  • zatarasení vosího hnízda pěnou - vosy nemohou z hnízda odletět
  • po cca. 4 hodinách (po vyhubení vos) se pěna začne rozkládat


Jak jej použít?

  • pomocí přiložené trubičky aplikujte přímo do únikového otvoru vosího hnízda nebo namiřte na vchod vosího hnízda
  • u volně visících hnízd aplikujte pěnu také na povrch celého hnízda

 

Upozornění: POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C .

 Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 300 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Web plodina Technické plochy, Venkovní plochy, Vosa
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Atak Pěna proti vosám
Atak Pěna proti vosám
Vosa
Vosa
vosí hnízdo
vosí hnízdo