ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům

Sada pro hubení klíšťat nebo komárů na zahradách.
Balení Cena Klub Košík
Akce 149,- Kč + 9 b.
366,- Kč + 24 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnostní: Bezpečnostní pokyny:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0 - 30 °C.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Zabraňte promrznutí přípravku. Skladovat v tmavých místech.
P501 - Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem.


Sada (insekticid + adjuvant) pro hubení klíšťat nebo komárů na zahradách.


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti klíšťatům
  • proti komárům


Proč jej použít?

  • hubí a odpuzuje klíšťata a komáry při plošných aplikacích (pod stromy a keři zastíněných trávníky, aj.) v zahradách, okolo domů, na sportovištích, dětských hřištích, v zahrádkářských koloniích, aj.
  • účinkuje až několik týdnů
  • jednoduchá aplikace postřikem
  • zahrada bez klíšťat - bezpečná pro děti, domácí zvířata


Jak jej použít?

Aplikujte plošným hrubším postřikem v dávce 10 ml od obou přípravků na 1 l vody. Plochu je vhodné postříkat 2x, a to ve směrech na sebe kolmých. Proti klíšťatům aplikujte 2x ročně (1x na konci dubna až do pol. června, 1x v září).

Upozornění: POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci při teplotě max. do 24 St. C .


NÁŠ TIP:

Výskyt klíšťat v zahradách není ničím výjimečným. Na zahradách tráví čas dospělí, děti i zvířata, a proto je dobré se proti nim dostatečně ochránit. Vhodné je na jaře, ideálně koncem dubna aplikovat ATAK Sada proti klíšťatům a komárům. V tuto dobu totiž nastupuje první generace klíšťat. Důkladným postřikem významně omezíte výskyt klíšťat až do konce srpna. V září nastupuje druhá generace klíšťat. Proto postřik v této době zopakujte.


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 100+100 ml, 50+50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Klíště, Nezemědělská půda, Venkovní plochy
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Atak Sada proti klíšťatům a komárům 50+50ml
Atak Sada proti klíšťatům a komárům 50+50ml
Klíště
Klíště
Komár
Komár

PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Zahrada - hubení klíšťat

Pozor na klíšťata na zahradě. Jejich výskyt, díky teplému počasí, je rok od roku stále větší! Jak ochránit sebe, své děti nebo domácí mazlíčky před klíšťaty na své zahradě vám ukážeme v následujícím videu.