ATAK EKTOSOL_Odpuzovač parazitů_250ml
Přírodní Novinka Doporučujeme

Odpuzovač parazitů Sprej (ATAK Ektosol)

Přírodní odpuzovač parazitů (blech, klíšťať, zákožky psí, čmelíků, ptačích všenek,aj.) Aplikace na psy, kočky, drůbež a na jiná drobná zvířata.
Balení Cena Klub Košík
Novinka Doporučujeme 379,- Kč + 25 b.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující
dýchání.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.


100% přírodní účinná látkaAplikace na zvířataBezpečný k domácím mazlíčkůmNeobashuje plnící plyny 


Přírodní odpuzovač parazitů (blech, klíšťať, zákožky psí, čmelíků, ptačích všenek,aj.). Aplikace na psy, kočky, drůbež a na jiná drobná zvířata.


Proti jakým škůdcům je určen?

 • blechám
 • klíšťatům
 • roztočům druhu Sarcoptes scabiei var canis (zákožka psí)
 • čmelíkům a ptačím všenkámProč jej použít?

 • přírodní odpuzovač parazitů zvířat s téměř okamžitým účinkem a navíc dlouhodobě chrání zvířata před dalším napadením parazity
 • přírodní účinná látka geraniol (5 g/l) = působí na škůdce kontaktně a repelentně (tj. není přijímána do krevního oběhu ošetřeného zvířete, např. u slepic se nedostane účinná látka do vajec)
 • aplikace přímo do srsti nebo peří zvířat, tj. vhodný pro psy, kočky, okrasné ptactvo, různá plemena drůbeže (snášková i chovná drubež) a jiná drobná zvířata
 • bezpečný pro zvířata
 • balení neobsahuje plnící plyny = pohonná látka je čistý vzduch!
 • vhodný pro horizontální a vertikální aplikaci = funguje při jakémkoliv naklonění aerosolu
 • pro celoroční použití


Jak jej použít?

 • aplikujte potřikem ze vzdálenosti 10 cm přímo na napadená místa, jako jsou například ušní záhyby, krk, ohon, stehna a hřbet
 • 1 zmáčknutí stříkací hlavice (= cca. 1,5ml) / napadenou plochu o rozměru 10 x 10 cm
 • při prvním použití opakujte aplikaci po 2-3 dnech po dobu 1 týdne
 • poté stačí opakovat aplikaci v 14-denním rytmu, aby se zabránilo dalšímu napadení parazity

Poznámka: Aplikovaný výrobek lze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu. Před vlastní aplikací doporučujeme zakrýt všechna místa, které nemají být ošetřené (oči, uši, zobák, tlamu, aj.).

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 250 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Čmelík kuří, Klíšťata
Web plodina Drůbež, Kočka, Pes, Pták
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
ATAK EKTOSOL_Odpuzovač parazitů_250ml
ATAK EKTOSOL_Odpuzovač parazitů_250ml
Klíště - aplikace
Klíště - aplikace
Klíště - aplikace do srsti zvířat
Klíště - aplikace do srsti zvířat
Blecha - aplikace do srsti nebo peří zvířat
Blecha - aplikace do srsti nebo peří zvířat
Blecha - aplikace do srsti nebo peří zvířat
Blecha - aplikace do srsti nebo peří zvířat
Roztoči, čmelík kuří, aj. - aplikace do srsti nebo peří zvířat
Roztoči, čmelík kuří, aj. - aplikace do srsti nebo peří zvířat
Pes -ochrana proti klíšťatům, blechám, aj.
Pes -ochrana proti klíšťatům, blechám, aj.
Kočka - ochrana proti klíšťatům, blechám, aj.
Kočka - ochrana proti klíšťatům, blechám, aj.
Slepice - ochrana proti čmelíkům, aj.
Slepice - ochrana proti čmelíkům, aj.
Andulka - ochrana proti roztočům v peří
Andulka - ochrana proti roztočům v peří
Králík -ochrana proti škůdcům v srsti
Králík -ochrana proti škůdcům v srsti
Domácí mazlíčci - ochrana proti škůdcům v srsti
Domácí mazlíčci - ochrana proti škůdcům v srsti