Bellis

Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti.
Balení Cena Klub Košík
133,- Kč + 8 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv.
P391 Uniklý produkt seberte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.Pokračujte ve vyplachování
P501Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Fungicidní přípravek proti skládkovým chorobám jádrovin, padlí jabloňovému a strupovitosti.

Účinná látka:  boskalid 252 g/kg, pyraklostrobin 128 g/kg


Jak účinkuje?

Boskalid je účinná látka ze skupiny anilidů. Působí na dýchací procesy citlivých organismů, avšak v jiném místě metabolismu než strobiluriny. Účinná látka pyraklostrobin je novou účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím přenosu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Obě látky působí systémově, vykazují preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • jádroviny (padlí, strupovitost, skládkové choroby)


Jak jej použít?

 • padlí jabloňové, strupovitost – aplikace při nebezpeční infekce nebo při vydané signalizaci v BBCH54 – 85:

BBCH54 - fáze myšího ouška
BBCH85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení

 • skládkové choroby - aplikace před sklizní v BBCH77 – 85:

BBCH77 - plod dosahuje asi 70% konečné velikosti
BBCH85 - pokročilé zrání, nárůst intenzity odrůdově specifického zbarvení

 • maximální počet aplikací 4x
 • postřik opakujte po 8-14 dnech
 • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 3x8 g
Web plodina Jádroviny
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí, Skládkové choroby, Strupovitost
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
Bellis 3x8g
Bellis 3x8g
Jabloně_Padlí_květy
Jabloně_Padlí_květy
Jabloně _Strupovitost
Jabloně _Strupovitost