Brodisan Blue PE - granule

Požerová nástraha k hubení potkanů ve formě granulí.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 56,- Kč + 3 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H373 Může způsobit poškození orgánů– krev - při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ:Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 PŘI expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařské ošetření.
Odstraňte obsah profesionální uživatel: dodavateli/ neprofesionální uživatel: předáním na sběrný dvůr
do části nebezpečného odpadu..Požerová nástraha k hubení potkanů ve formě granulí.


Účinná látka: brodifacoun


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti potkanům


Proč jej použít?

  • hubení hlodavců pomocí tradičních granulí
  • Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy - po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení.
  • působí již jednorázovým použitím


Jak jej použít?

  • Potkan obecný (dospělec): max. 10-60 g
  • nástrahy umísťujte na místa výskytu hlodavců - ideálně do speciálních deratizačních staniček
  • ty doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány


Upozornění:
Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zaručíte si vždy vysokou bezpečnost při aplikaci a zároveň omezíte možný výskyt lidského pachu na nástraze (ten hlodavcům vadí). Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat.


Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 150 g
Web plodina Byty, Technické plochy, Venkovní plochy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Potkani
Web Skupina produktů Skupina Rodenticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Brodisan Blue granule_150g
Brodisan Blue granule_150g
Myš
Myš