Fortefog_foto_Sacek-s-dozou-stribrny_2019
Přírodní Novinka

Česneková dýmovnice - FORTEFOG Greenhouse SG

Česneková dýmovnice, která rozptýlí nebo vyžene škodlivý hmyz ze skleníků či foliovníků.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 183,- Kč + 12 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví  škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik prolidské zdraví a životní prostředí.
P102Uchovávejte mimo dosah dětí. P261Zamezte vdechování dýmu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oblek/ochranné brýle.
P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ:Omyjte velkým množstvím vody.
P30 5+P351+ P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vod ou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nsazeny, a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501Odstraňte obal vsouladu se zákonem. 

Česneková dýmovnice, která rozptýlí nebo vyžene škodlivý hmyz ze skleníků či foliovníků.


Účinná látka:  česnekový olej 63 g/kg


Jak účinkuje?

 • obsahuje česnekový olej - velmi silné aroma
 • zvyšuje obranyschopnost pěstovaných rostlin ve skleníku nebo fóliovníku proti škodlivým organizmům
 • dým rozežene škodlivý hmyz (mšice, molice)  ze skleníků a foliovníků


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • pro všechny rostliny pěstované ve skleníku nebo fólivoníků (rajčata, okurky, papriky, aj.)
 • škodlivý hmyz (mšice, molice)


Jak jej použít?

 • balení (30 g) na 20 m3
 • aplikace proveďte pozdě odpoledne nebo ráno, za klidného počasí a při teplotě nad 16 °C
 • několik hodin před ošetřením řádně zalijte všechny rostliny, aby kořeny rostlin byly mokré, listy rostlin však musí být při dýmování suché
 • umístěte dýmovnici na nehořlavou podložku na zem doprostřed skleníku či foliovníku (počet dýmovnic se vypočítá dle kubatury ošetřovaného prostoru)
 • před zapálením dýmovnici řádně protřepte, aby se uvolnil její obsah
 • poté odstraňte plastové víčko a zapalte vyčnívající knot
 • dýmovnice musí vždy celá vyhořet
 • je určena pouze pro jedno použití
 • při zapalování postupujte směrem ke dveřím, abyste nepracovaliv dýmu
 • produkt hoří bez plamene za vzniku hustého bílého dýmu
 • zavřete za sebou dveře ošetřovaného prostoru
 • ponechte skleník/foliovník uzavřený nejméně 4 hodiny (během této doby nesmí do ošetřovaného prostoru NIKDO vstoupit)
 • bez ochranné lhůty


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ.


Pomocný přípravek ochrany rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 30 g
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Molice, Mšice
Web plodina Okrasné rostliny, Okurka, Paprika, Rajčata
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Fortefog_foto_Sacek-s-dozou-stribrny_2019
Fortefog_foto_Sacek-s-dozou-stribrny_2019
dýmovnice do skleníku
dýmovnice do skleníku