Chemstop Ecofix 250 ml
Přírodní

Chemstop

Lep na mravence a jiné lezoucí škůdce na stromech. Lepivý nátěr stromů proti škůdcům.
Balení Cena Klub Košík
152,- Kč + 10 b.

Bezpečnostní opatření:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýleLep na mravence, housenky a jiné lezoucí škůdce na stromech.


Proč jej použít?

  • lepivý nátěr na kmenech stromů mechanicky přeruší pohyb škůdců, škůdci se tak k nátěru přilepí
  • vhodný pro minitorování nebo odchyd škůdců


Proti jakým škůdcům a pro jaké plodiny je určen?

  1. ovocné nebo okrasné stromy

  • mravenci
  • housenky
  • larvy
  • další škůdci


Jak jej použít?

Přímý nátěr kmenů stromů na jaře.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 250 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Lapače a lepové desky
Web plodina Okrasné dřeviny, Ovocné dřeviny
Web Skupina produktů Skupina Lapače a lepové desky
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Chemstop Ecofix 250 ml
Chemstop Ecofix 250 ml