Discus

Postřikový fungicidní přípravek k ošetření jabloní proti strupovitosti, padlí jabloňovému, angreštu proti americkému padlí nebo růží proti padlí.
Balení Cena Klub Košík
120,- Kč + 8 b.
671,- Kč + 44 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu k ošetření jabloní proti strupovitosti jabloně a padlí jabloňovému.


Účinná látka: kresoxim-methyl 500 g/kg (50 % hmot.)


Jak účinkuje?

Účinek přípravku Discus je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spór. V závislosti na škodlivém organismu a termínu aplikace vykazuje protektivní, kurativní a eradikativní účinek. Přípravek je z míst a dopadu rozváděn po povrchu rostliny, takže posléze vytvoří ochrannou vrstvu. Přípravek je plně selektivní v jakékoli růstové fázi.


Pro jaké rostliny?

  • jabloň, hrušeň
  • angrešt, rybíz, borůvka, brusinka, brusnice
  • mák setý
  • růže

Jak jej použít?

  • postřikem

Nás tip: všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítáte v naší kalkulačce.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 3x2 g, 3x20 g
Web plodina Angrešt, Jabloň, Růže, Rybíz
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Černá skvrnitost, Padlí, Strupovitost
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Discus 3x2g
Discus 3x2g
Americké padlí angreštu_příznaky na plodu angreštu
Americké padlí angreštu_příznaky na plodu angreštu
Angrešt_Americké padlí na listu a letorost
Angrešt_Americké padlí na listu a letorost
Jabloně_Strupovitost
Jabloně_Strupovitost
Jabloně _Strupovitost
Jabloně _Strupovitost
Jabloně_Padlí_květy
Jabloně_Padlí_květy
Jabloně_Padlí_letorost poškozený padlím
Jabloně_Padlí_letorost poškozený padlím
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_Padlí na květu
Růže_Padlí na květu
Růže_Padlí na listu
Růže_Padlí na listu
Růže_Padlí na květu
Růže_Padlí na květu
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_černá skvrnitost listů
Růže_Padlí na listu
Růže_Padlí na listu
Réva vinná_Padlí na listu
Réva vinná_Padlí na listu
Réva vinná_Padlí na bobulích
Réva vinná_Padlí na bobulích
Réva vinná_Hrozny zcela zničené padlím révy
Réva vinná_Hrozny zcela zničené padlím révy
Hrušně_Rez_příznaky na vrchní straně listu
Hrušně_Rez_příznaky na vrchní straně listu
Hrušně_Rez_příznaky na spodní straně listu
Hrušně_Rez_příznaky na spodní straně listu
Jabloně_Sazovitost a mušincovitost
Jabloně_Sazovitost a mušincovitost