EFFECT - aerosol univerzální insekticid

Aerosol pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (mouchy, komáři, mravenci, aj.).
Balení Cena Klub Košík
136,- Kč + 9 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečný.

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H222  Extrémně hořlavý aerosol.
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.


Aerosol pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (mouchy, komáři, mravenci, aj.).


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti létajícího hmyzu (mouchy, komáři, moly, mušky, aj.)
 • proti lezoucímu hmyzu (mravenci, rybenky, šváby, rusy, aj.)


Proč jej použít?

 • hubení hmyzu s prodlouženým účinkem až 3 měsíce
 • kontaktní insekticid
 • okamžitý efekt
 • bez přídavku PBO (insekticid se na denním světle rychle rozkládá, proto je potřeba méně větrat)
 • obsahuje vůni, která působí jako repelent a zároveň osvěží prostor
 • nezanechává viditelné stopy a má příjemnou vůni
 • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
 • aplikace v interiéru a exteriéru 


Jak jej použít?

Aplikujte v exteriéru (zahrada, pergola, aj.) nebo v interiéru (spíže, sklepy, aj.)

 • postřik přímo na hmyz
 • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 400 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Létající a lezoucí hmyz
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Effect Univerzální insekticid aerosol 400 ml
Effect Univerzální insekticid aerosol 400 ml
Moucha
Moucha
Šváb
Šváb