Effect Univerzální insekticid aerosol 400 ml

EFFECT - aerosol univerzální insekticid

Aerosol pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (mouchy, komáři, mravenci, aj.).
Balení Cena Klub Košík
136,- Kč + 9 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečný.

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H222  Extrémně hořlavý aerosol.
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.


Aerosol pro okamžité hubení létajícího a lezoucího hmyzu (mouchy, komáři, mravenci, aj.).


Proti jakým škůdcům je určen?

 • proti létajícího hmyzu (mouchy, komáři, moly, mušky, aj.)
 • proti lezoucímu hmyzu (mravenci, rybenky, šváby, rusy, aj.)


Proč jej použít?

 • hubení hmyzu s prodlouženým účinkem až 3 měsíce
 • kontaktní insekticid
 • okamžitý efekt
 • bez přídavku PBO (insekticid se na denním světle rychle rozkládá, proto je potřeba méně větrat)
 • obsahuje vůni, která působí jako repelent a zároveň osvěží prostor
 • nezanechává viditelné stopy a má příjemnou vůni
 • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
 • aplikace v interiéru a exteriéru 


Jak jej použít?

Aplikujte v exteriéru (zahrada, pergola, aj.) nebo v interiéru (spíže, sklepy, aj.)

 • postřik přímo na hmyz
 • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 400 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web plodina Létající a lezoucí hmyz
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Effect Univerzální insekticid aerosol 400 ml
Effect Univerzální insekticid aerosol 400 ml