EFFECT - vosy a sršně

Aerosol pro okamžité hubení vos a sršnů.
Balení Cena Klub Košík
Novinka 161,- Kč + 10 b.
251,- Kč + 16 b.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

 Údaje o nebezpečnosti:  Bezpečnostní pokyny:

H222  Extrémně hořlavý aerosol.
H315  Dráždí kůži.
H319  Způsobuje vážné odráždění očí.
H336  Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410  Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229  Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

  EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.


Aerosol pro okamžité hubení vos a sršnů.


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti vosám a sršňům

Proč jej použít?

  • hubení vos a sršnů s okamžitým a prodlouženým účinkem
  • kontaktní insekticid
  • bezpečná aplikace postřikem ze vzdálenosti 4-6 m
  • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
  • aplikace v  exteriéru 


Jak jej použít?

Aplikujte exteriéru (zahrada, pergola, aj.).

  • postřik přímo na hmyz
  • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

vse
Balení 400 ml, 750 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hubení
Web Skupina produktů Skupina Biocidy
Web plodina Vosa
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Effect  Proti vosám aerosol 750 ml
Effect Proti vosám aerosol 750 ml
vosa
vosa
vosí hnízdo
vosí hnízdo