Envi Comp - komposty

Přírodní enzymatický a bakteriální přípravek pro urychlení kompostování.
Balení Cena Klub Košík
104,- Kč + 6 b.
Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Přírodní enzymatický a bakteriální přípravek pro urychlení kompostování.

 
Proč jej použít?

  • urychluje proces kompostování
  • rychlý rozklad organické hmoty od 1 do 3 měsíců
  • podporuje kvalitní kompost bez ztráty živin
  • bez přehazování kompostu
  • vhodné pro domácí i průmyslové komposty


Pro jaké komposty je určen?

  • všechny druhy kompostérů (vč. termokompostérů)

 
Jak jej použít?

  • balení na 2-3 kubíky materiálu
  • kompost je vhodné udržovat vlhký
  • jednoduchá aplikace - po 20 min. aktivace kompost prolít (konví)


Upozornění:

  • při aktivaci, míchání a aplikaci přípravku nepoužívejte kovové předměty (zabíjí enzymy a bakterie)


Aplikace v těchto období:

 Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 50 g
Web plodina Kompost
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Urychlovač kompostu
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
EnviComp Komposty 50g
EnviComp Komposty 50g
Kompost
Kompost
Organický materiál pro kompost
Organický materiál pro kompost