Envi Fish - akvária

Přírodní enzymatický a bakteriální přípravek pro udržení průzračné a čisté vody v akváriích.
Balení Cena Klub Košík
152,- Kč + 10 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačkuBezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Přírodní enzymatický a  bakteriální přípravek pro udržení průzračné a čisté vody v akváriích.


Jak účinkuje?

 • pro pravidelnou údržbu jezírka
 • udržuje čistou vodu v akváriu
 • zabraňuje růstu vodní řasy
 • bezpečný pro rybičky i rostliny
 • eliminuje množství usazenin na dně akvária
 • snižuje CHSK a BSK
 • dodává potřebné minerály a pomáhá udržovat stabilní pH
 • přispívá k růstu a rozmnožování ryb a snižuje jejich úmrtnost
 • suchá prášková forma se velmi lehce aplikuje a vydrží dlouhou dobu v uchovatelném stavu


Jak jej použít?

 • každých 5 g výrobku je určeno na 200 litrů vody v akváriu
 • obsah balení se nasype do cca 1 litru vody z akvária a takto připravený roztok se po 20 minutách vlije zpět
 • roztok připravujte v plastových nádobách

Důležitá upozornění: Při dávkování a míchání přípravku nepoužívejte kovové nádoby a předměty.


Aplikace přípravku:

Uvedené informace mají informativní charakter.  Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o produktu.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 25 g
Web plodina Akvárium
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Vyčištění vody
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Envi Fish Akvária 25g
Envi Fish Akvária 25g
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium