Envi Fish - akvária

Přírodní enzymatický a bakteriální přípravek pro udržení průzračné a čisté vody v akváriích.
Balení Cena Klub Košík
152,- Kč + 10 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačkuBezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P302 + P352 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody/mýdla.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Přírodní enzymatický a  bakteriální přípravek pro udržení průzračné a čisté vody v akváriích.


Jak účinkuje?

 • pro pravidelnou údržbu jezírka
 • udržuje čistou vodu v akváriu
 • zabraňuje růstu vodní řasy
 • bezpečný pro rybičky i rostliny
 • eliminuje množství usazenin na dně akvária
 • snižuje CHSK a BSK
 • dodává potřebné minerály a pomáhá udržovat stabilní pH
 • přispívá k růstu a rozmnožování ryb a snižuje jejich úmrtnost
 • suchá prášková forma se velmi lehce aplikuje a vydrží dlouhou dobu v uchovatelném stavu


Jak jej použít?

 • každých 5 g výrobku je určeno na 200 litrů vody v akváriu
 • obsah balení se nasype do cca 1 litru vody z akvária a takto připravený roztok se po 20 minutách vlije zpět
 • roztok připravujte v plastových nádobách

Důležitá upozornění: Při dávkování a míchání přípravku nepoužívejte kovové nádoby a předměty.


Aplikace přípravku:

Uvedené informace mají informativní charakter.  Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o produktu.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 25 g
Web plodina Akvárium
Web Skupina produktů Skupina Bakterie a enzymy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Vyčištění vody
Ekologický ne
Chemický ne
Mechanický ne
Přírodní ano
Akvaria_EnviFish_25gnew
Akvaria_EnviFish_25gnew
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium
akvarium