HARMONIE - MechStop

Speciální hnojivo potlačující mechy v trávnicích do 24 hodin. Podporuje růst a zelenou barvu trávníku.
Balení Cena Klub Košík
Doporučujeme 97,- Kč + 6 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní opatření:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Speciální hnojivo potlačující mechy v trávnicích do 24 hodin. Podporuje růst a zelenou barvu trávníku.


 Obsah živin: Fe 9,7
v chelátu s EDTA + N 4 + S 5,5


Jak účinkuje?

 • omezuje výskyt mechů v trávníku
 • potlačuje mechy již do 24 hodin po aplikaci = dojde k vysušení mechů
 • podporuje růst trav
 • zvyšuje tvorbu chlorofylu v trávách = podporuje zelenou barvu trávníku
 • zvyšuje odolnost trav proti stresu


Pro jaké rostliny?

 • okrasné trávníky


Jak jej použít?

 • jednoduchá aplikace postřikem
 • pro růst trávníku a omezení mechů v porostu trávníku aplikujte podle potřeby od března-srpna
 • pozor na možné zabarvení okolních zpevněných ploch kolem trávníku


Náš TIP: 
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Hnojivo, Mechy
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Web plodina Trávník
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Harmonie MechStop 50ml
Harmonie MechStop 50ml
Travník_Mechy
Travník_Mechy