Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní opatření:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 
Listové hnojivo se zvýšeným obsahem železa. Chrání před fyziologickými poruchami způsobenými nedostatkem železa (chlorózy, světlezelené listy, aj.). 


Obsah živin: 
Fe 9,7 + N 4 + S 5,5


Jak účink
uje?

 • zajišťuje úplné a rychlé přijetí železa rostlinou (přes listy)
 • chrání proti fyziologickým (výživovým)  poruchám (chloróza - žloutenka, světle zelené listy, aj.)
 • přispívá ke zvýšení množství chlorofylu, asimilačního povrchu listů, intenzity fotosyntézy a odolnosti rostlin proti stresu


Pro jaké rostliny?

 • ovocné stromy a keře (broskvoně, aj. )
 • zelenina
 • okrasné rostliny a dřeviny (petúnie, ibišek, aj.)


Jak jej použít?

 • postřik na listy
 • aplikovat preventivně nebo při prvních příznacích výživové poruchy
 • aplikujte ráno nebo večer při max. teplotě 25°C, min. teplota postřikové kapaliny 10°C (při vyšších teplotách vzduchu (zejména kolem poledne při teplých dnech) by mohlo dojít k popálení rostlin)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 250 ml, 50 ml
Web plodina Broskvoň, Muškát, Okrasné rostliny, Ovocné dřeviny, Petunie, Pokojové rostliny, Réva vinná, Zelenina
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Chlorózy, Hnojivo
Web Skupina produktů Skupina Hnojiva
Přírodní ne
Ekologický ne
Mechanický ne
Chemický ano
Harmonie Železo 250ml
Harmonie Železo 250ml
Rostliny_Chloróza_detail
Rostliny_Chloróza_detail
Broskvoň_Chloróza
Broskvoň_Chloróza
Slivoň_Chloróza
Slivoň_Chloróza
Borůvka_Chloróza
Borůvka_Chloróza