Karathane New

Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti padlí révovému.
Balení Cena Klub Košík
89,- Kč + 5 b.
Nelze objednat.
168,- Kč + 11 b.
Nelze objednat.
294,- Kč + 19 b.
Nelze objednat.
615,- Kč + 41 b.
Nelze objednat.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H302 Zdraví škodlivý požití nebo při vdechování.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti padlí révovému.


Účinná látka: meptyldinocap 350 g/l


Jak účinkuje?

Karathane New je kontaktní fungicid vyznačující se kurativním, eradikativním a preventivním účinkem na padlí révové a současně omezující výskyt a škodlivost svilušek. Karathane New působí unikátně proti přezimujícímu myceliu padlí ve vinohradech, a proto bývá zařazován také do prvních postřiků.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • réva vinná (padlí révové)

Jak jej použít?

  • postřikem celé rostliny
  • max. 4x za vegetaci
  • opakujte po 10 dnech, dle infekčního tlaku
  • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

  1. Vyberte si plodinu a indikaci.
  2. Klikněte na "spočítat".
  3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
  4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 10 ml, 100 ml, 250 ml, 50 ml
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Padlí
Web plodina Réva vinná
Web Skupina produktů Skupina Fungicidy
Mechanický ne
Přírodní ne
Ekologický ne
Chemický ano
Karathane new 10ml
Karathane new 10ml
Réva vinná_Padlí na_listu
Réva vinná_Padlí na_listu
Réva vinná_Padlí na bobulích
Réva vinná_Padlí na bobulích
Réva vinná_Hrozny zcela zničené padlím
Réva vinná_Hrozny zcela zničené padlím