Mechožrout

Likvidátor mechu a lišejníku na střechách, podezdívkách, tenisových kurtech, chodnících, apod.
Balení Cena Klub Košík
155,- Kč + 10 b.
418,- Kč + 27 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.
P301 + P330 + P331 + P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.Okamžitě volejte lékaře.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.
P305 + P351 + P338 + P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrněvyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.


Likvidátor mechu a lišejníku na střechách, podezdívkách, tenisových kurtech, chodnících, apod.


Účinná látka:  alkyl dimethyl benzyl,  ammonium chlorid


Pro jaké plochy je určen?

 • střechy, skleníky, verandy, chodníky, náhrobní desky, betonové plochy, sportovní hřiště, aj.  - likvidce mechů, lišejníků


Jak jej použít?

 • aplikujte postříkem přímo na požadovaná místa, aby došlo k nasáknutí prostředku
 • aplikujte při suchém počasí, aby prostředek mohl dostatečně dlouho působit
 • neoplachujte
 • organické úsady a nečistoty se po určité době, dle stupně znečištění, postupně odstraní působením větrů a deště
 • není nutné mechanické odstraňování
 • tenká vrstva přebytečného prostředku se pozvolna rozkládá
 • zabraňte úniku přípravku do veřejných vod
 • přípravek nesmí zasáhnout sousední kultury - neaplikujte na travní a rostlinné povrchy


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si můžete vypočítat v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 1 l, 500 ml/R
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Mechy
Web Skupina produktů Skupina Ostatní
Web plodina Střecha a podezdívka, Technické plochy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Mechožrout koncentrát 1 l
Mechožrout koncentrát 1 l
Mechožrout rozprašovač 500 ml
Mechožrout rozprašovač 500 ml
mech na střeše
mech na střeše
mech na střeše
mech na střeše