Mospilan 20 SP

Insekticidní přípravek k hubení širokého spektra škůdců na ovoci, zelenině nebo na okrasných rostlinách.
Balení Cena Klub Košík
43,- Kč + 2 b.
100,- Kč + 6 b.
256,- Kč + 17 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní přípravek k hubení širokého spektra škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.


Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg


Jak účinkuje?

Působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé iniciální počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všemvývojovým stadiím škůdců.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • brambory (mandelinka bramborová)
 • jadroviny (obaleč, mšice, vlnatka krvavá)
 • jabloň (obaleč jabloňový)
 • okurky, papriky, rajče ve skleníku (mšice)
 • okrasné rostliny (molice skleníková, mšice,vč. mšice bavlníkové)


Jak jej použít?

 • postřikem celé rostliny
 • od začátku výskytu
 • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 2x1,8 g, 5x1,8 g, 5x5 g
Web plodina Brambor, Jabloň, Jádroviny, Okrasné rostliny, Okurka, Paprika, Rajčata
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Mandelinka bramborová, Molice, Mšice, Obaleč jablečný
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Mospilan 20 SP 2x1,8g - kopie
Mospilan 20 SP 2x1,8g - kopie
Mospilan 20 SP 2x1,8g
Mospilan 20 SP 2x1,8g
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Brambory_Mandelinka bramborová_žír larev
Okurky_Molice skleníková
Okurky_Molice skleníková
Paprika_Molice skleníková
Paprika_Molice skleníková
Okurky_Mšice
Okurky_Mšice
Paprika_Mšice
Paprika_Mšice
Okrasné rostliny_Molice skleníková a mšice
Okrasné rostliny_Molice skleníková a mšice
PORADNA PRO DŮM A ZAHRADU - Brambory - mandelinka bramborová
Jaké přípravky jsou nejúčinější proti mandelince? Kdy provést ošetření?