Mustang

Selektivní herbicidní přípravek pro hubení dvouděložných plevelů v ozimých a jarních obilninách.
Balení Cena Klub Košík
477,- Kč + 31 b.
Nelze objednat.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO nebo lékaře.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy
Obsahuje estery (2,4-dichlorfenoxy)octové kyseliny; Alkoholy, C12-15, ethoxylované


Selektivní herbicidní přípravek pro hubení širokého spektra běžně se vyskytujících odolných dvouděložných plevelů, včetně svízele přítuly a pcháče osetu v ozimých a jarních obilninách.


Účinná látka:  6,25 g/l florasulam ( 0,58 %), 2,4-D 300g/l  (jako 2,4-D EHE  452,5 g/l) ( 42,3 %)


Jak účinkuje?

Herbicid Mustang proniká do rostlin povrchem listů a lodyh. Působí jako systémový (růstový) herbicid. Je rychle rozváděn floémem a xylémem do meristematických tkání, kde způsobuje inhibici enzymu ALS, který je klíčový pro biosyntézu esenciálních aminokyselin. Po aplikaci dochází k okamžitému zastavení růstu plevelů. Dochází k deformaci a dekoloraci. Plevel po aplikaci dále nekonkuruje obilovině a začíná postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné za 1-2 dny po aplikaci a během následujících 2 - 3 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů. Přípravek je rozváděn také do kořenového systému, což má za následek dobrou účinnost i na vytrvalé plevele jako je pcháč oset. Hubí jen vzešlé plevele.


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

 • pšenice ozim
 • ječmen jarní
 • přípravek je účinný na tyto dvouděložné plevele: heřmánkovité plevele (heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý, rmeny, heřmánek terčovitý), svízel přítula, brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, výdrol ozimé řepky), ptačinec žabinec, výdrol slunečnice roční,
  mák vlčí, laskavce, pcháč oset, chrpa modrák, pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, úhorník mnohodílný, merlíky, ostrožka polní
 • Méně citlivé plevele: hviolky (pokud jsou v době aplikace ve fázi přízemní listové růžice),
 • Přípravek Mustang nehubí trávovité plevele.


Jak jej použít?

 • růstová fáze plodin v době ošetření: obiloviny od 3. list až 2. kolénko tj.BBCH13-32
 • růstová fáze plevelů: 2 - 10 listů tj.BBCH12-20
 • maximální počet aplikací:1x za vegetační sezónu
 • dávka: 3 l / 100 m2
 • pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).
 • za vysokých teplot (nad 23 oC ) mohou být cit-livé plodiny poškozeny i výpary přípravku
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si můžete vypočítat v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

vse
Balení 250 ml
Web plodina Ječmen jarní, Pšenice ozim
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Plevele dvouděložné
Web Skupina produktů Skupina Herbicidy
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Mustang 250ml
Mustang 250ml
svízel přítula
svízel přítula
obilí
obilí