Nissorun 10 WP

Insekticidní akaricidní přípravek pro hubení svilušek v jádrovinách, jahodnících, okrasnéch rostlinách nebo v zelenině.
Balení Cena Klub Košík
59,- Kč + 3 b.
267,- Kč + 17 b.

Nevíte, jaké balení si pořídit? Zkuste naši kalkulačka indikací kalkulačku


Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


Insekticidní akaricidní přípravek pro hubení svilušek v jádrovinách, jahodnících, okrasnéch rostlinách nebo v zelenině.


Účinná látka: hexythiazox 100 g/kg


Jak účinkuje?

Jedná se o selektivní kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nelíhne další generace. Přípravek se vyznačuje silným translaminačním účinkem, tzn. že proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

 • jabloň, hrušen (sviluška ovocná, chmelová)
 • jahodník  (sviluška chmelová)
 • paprika, rajčata, okurka, cuketa, meloun (sviluška chmelová)
 • okrasné rostliny nebo dřeviny (sviluška chmelová)
 • réva vinná (sviluška chmelová)
 • rybíz, andrešt, maliník, ostružník, aj. (sviluška chmelová)


Jak jej použít?

 • postřikem celé rostliny
 • ošetření prováděje na začátku výskytu škůdců
 • postřik ukončíme při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin
 • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)


Nás tip:
všechny aplikační poznámky najdete v záložce POUŽITÍ a přesné dávkování pro váš postřikovač si vypočítejte v naší kalkulačce.


Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Výpočet balení

 1. Vyberte si plodinu a indikaci.
 2. Klikněte na "spočítat".
 3. Vyplňte plochu, kterou potřebuje ošetřit nebo množství vody.
 4. Dle výsledného množství přípravku zvolte vhodné balení.

vse
Balení 2x2 g, 2x20 g
Web plodina Réva vinná
Web Skupina produktů Skupina Insekticidy
Web Indikace (choroby, škůdci, atd.) Svilušky
Ekologický ne
Mechanický ne
Přírodní ne
Chemický ano
Nissorun 10 WP 2x2g
Nissorun 10 WP 2x2g
Okrasné rostliny_Svilušky (1)
Okrasné rostliny_Svilušky (1)
Paprika_Svilušky
Paprika_Svilušky